Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

TRY
  •      
Alışveriş Sepetiniz


Şifremi Unuttum

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

1.      AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

 

1.1.   KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş olarak sizlerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1.2.   Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1.3.   İşbu Aydınlatma Metni’nin konusu, Şirketimizin elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinde ve aktarılmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere veri konusu kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesi ve haklarının açıklanmasıdır.

1.4.   İşbu metin aynı zamanda KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş şirketinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi kapsamında kişisel verileri işleme amaçlarını, hukuki sebeplerini, aktarılmasını ve toplama yöntemlerini açıklamaktadır.

1.5.   İşbu metinde geçen;

1.5.1.     Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

1.5.2.     Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,

1.5.3.     Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

1.5.4.     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

1.5.5.     Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

1.5.6.     Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

1.6.   Bu kapsamda KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle, kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4 üncü maddesinde yer alan a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, d) işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

2.      VERİ SORUMLUSU

 

2.1.   KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında verilerin işlenmesini gerektiren amaç dahilinde, bu amaçla bağlı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olarak işleyebiliyor, kaydedebiliyor, muhafaza edebiliyor, yeniden düzenleyebiliyor, yurt içi veya yurt dışına aktarımını sağlayabiliyoruz.

2.2.   Kişisel verilerin işlenmesi konusunda Veri Sorumlusu sıfatına haiz Şirketimizin Adresi; Esentepe Mah, Kasap Sokak, Konak Azer İş Hanı No: 2 Kat:3, ŞİŞLİ-İSTANBUL; Mersis Numarası : 0577007733500015, Telefon Numarası :(0212) 274 01 40 ve Elektronik Posta Adresi: info@korda.com.tr’dir.

 

 

3.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

 

3.1.   Yasal gerekliliklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiği kişisel verilerinizi Şirketimizin tüm hizmet birimleri ile sizler arasındaki görüşmeler, Şirketimize yapılan sözlü, yazılı veya elektronik başvurular, bağlı ortaklık, iştirak veya yakın iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz üçüncü kişi ve kuruluşlar, toplantılar ve kongreler, çağrı merkezlerimiz, internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya, destek hizmeti alınan sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, PTT, SGK ve özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından paylaşılan kayıtlar ve benzeri yöntemler vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta ve yasal olan sürelerle sınırlı olmak kaydıyla saklamaktayız.

3.2.   Bunların dışında, web sitemizi kullanmanız halinde Çerez Politikamız doğrultusunda web sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla da kişisel verilerinizi toplamaktayız.

3.3.   KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş tarafından gerçekleştirilen veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan verileriniz ise, KVKK’nın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

 

4.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

4.1.   Örnek kabilinden olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sizlere ait işlemeye konu olabilecek kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, eğitim ve görsel veriler, aile yakınlarınızın verileri gibi diğer kişisel veriler tarafımızca işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

BU KAPSAMDA ÖRNEK KABİLİNDEN

ALINAN KİŞİSEL VERİLER

 

KİMLİK BİLGİSİ

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, T.C. Kimlik Numarası.

 

İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket telefon numarası, dahilisi, şirket e-posta adresi, sosyal medya hesapları.

 

FİNANSAL BİLGİLER

Veri Sahibi tarafından yapılmış işlemlerin finansal sonucunu gösteren, fatura, faiz oranı, vergi tutarı, veri sahibi ile veri işleyen arasındaki borç ve bakiye alacakları.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 

 

Elde edilmesi halinde 6698 Sayılı Kanun’daki tanıma göre özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz bilgiler.

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

 

 

Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları ve ses kayıtları.

 

ELEKTRONİK VERİLERİ

 

 

Üyelik kayıtları, internet şifre ve parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, loglar.

 

MÜŞTERİ BİLGİSİ

 

Müşterinin talepleri, siparişleri, talimatları, şikayetleri, ürün sepeti, alışkanlıkları, beğenileri, çerez (cookie) kayıtları.

 

HUKUKİ KAYITLAR

 

 

Mahkeme ve idari merci kararları ile İcra Müdürlüğü belgelerinde yer alan veriler.

 

 

DİĞER VERİLERİ

 

İş yeri giriş-çıkış bilgileri, görüşme kayıtları, plaka tanıma kayıtları ve benzer kayıtlar.

 

4.2.   Kişisel verileriniz hakkında, sizlerin güvenliği başta olmak üzere, Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara yasal sınırlamalar çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarım yapılabilmektedir.

4.3.   Ayrıca kişisel verilerinizi, tarafı olduğumuz sözleşmenin ifası kapsamında hizmet aldığımız veya hizmet sağladığımız şirketlere, üreticilere, aracı hizmet sağlayıcılara, depo, nakliye, kargo ve benzeri lojistik hizmet sağlayıcılarına, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş-çıkış denetlenmesi verilerini bina yönetimi ve adli ve idari birimlere, gerekmesi halinde özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine, Şirketimizin idaresi ve Şirket Politikalarımız gereği bağlı olduğumuz veya proje bazlı çalışma ortaklığında bulunduğumuz yurt içi veya yurt dışı şirketlere 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, ölçülülük ilkesi gözetilerek, veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve/veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurarak aktarabilmekteyiz.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

 

5.1.   Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, aşağıda örnek kabilinde gösterilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebepler ile işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, aşağıda örnek kabilinde gösterilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebepler ile işlenebilmektedir. Yine örnek kabilinden olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere belirtmek isteriz ki, sizlere ait kimlik bilgilerini, tarafınızla gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve sözleşmenin ifası kapsamında üzerimize düşen edimlerin yerine getirilebilmesi ve temel bilgilerinizi kayıt altına alabilmek adına; aile bireyleri ve yakın bilgilerini, zorunlu bireysel emeklilik sistemine kaydınızı yapabilmek, AGİ kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, aile durumu bildiriminde beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek; finansal bilgileri, gerek muhasebesel yasal zorunluluklarımızı yerine getirebilmek gerekse de resmi makamlarca talep edilme ihtimalini karşılayabilmek, ayrıca olası bir hukuki ve yasal süreçte delil olarak gösterebilmek; özel nitelikli kişisel verileri ve özellikle görsel verilerinizi, pazarlama faaliyetlerimiz çerçevesinde olası bir sosyal medya kullanımı bakımından değerlendirebilmek; elektronik verilerinizi, yapılacak çevrimiçi ticari faaliyetlerde tarafınızca oluşturulabilecek hesapların gerek hukuki anlamda gerekse de sizlerin tarafımıza olan güvenirliğini sağlamak; müşteri bilgilerinizi, yapılan ticari faaliyetler kapsamında sizlerden gelebilecek öneri, talep veya şikayetleri sağlıklı bir şekilde çözüm üretmek adına ve ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek amaçları ile işleyebilmekteyiz.

5.2.   Kişisel verileriniz, yasal gerekliliklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iletişimin kurulabilmesi, size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iletişime yönelik operasyonlar, adli, idari ve yargı birimleri ile icra müdürlüğü emirlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyet ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, kutlama ve tebrik amaçlı iletişimin sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişimin sağlanması, girişimcilik, yenilikçilik, gizlilik, risk izleme, modelleme, raporlama, skorlama, güvenlik, değerlendirme ve mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaçlar dahilinde olarak gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

 

 

6.      HAKLARINIZ

 

6.1.   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6.2.   Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat yukarıda belirtilen adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle yukarıda belirtilen e-posta adresimize veya mevzuata uygun diğer yollarla (örneğin noter kanalıyla) iletebilirsiniz.

6.3.   Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.

 

7.      VERİ GÜVENLİĞİ VE AYDINLATMA METNİMİZDE YAŞANABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 

7.1.   Şirketimiz olanaklarının elverdiği ölçüde KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş olan teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7.2.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemleri ve Aktarılması ve Kişisel Verileri İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni’nde bir değişiklik olması halinde, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

 

KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip imzaladığımı arz ederim.

 

Adı Soyadı ve İmzası
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK

AÇIK RIZA METNİ

 

KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Çalışan Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan ve açık rızanızın varlığı halinde aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin belirtilen amaç kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına açık rızanızı veriyor olmanız halinde aşağıda yer alan tablonun içindeki ilgili kısma “VARDIR”, açık rızanızı vermiyor olmanız halinde ise “YOKTUR” yazmanız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, her hangi bir zaman info@korda.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

 

Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir.

 

KORDA KAĞIT PAZ. VE TİC. A.Ş tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninin” ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip imzaladığımı arz ederim.

 

Kişisel verilerimin tarafıma iletilen / okuduğum ve anladığım “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninde” ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Metninde” belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam ...

 

 

 

Adı Soyadı ve İmzası